Müügitingimused

MÕISTETE SELGITUSED

Ostja: on isik, firma või ettevõte, kellega ettevõte on sõlminud kokkuleppe kaupade müügi ja/või teenuste osutamise kohta.

Ettevõte: Victor Stationery (UK) Limited (NI067998) of Unit 1 Carryduff Business Park, Comber Road, Carryduff, Down, BT8 8AN ja/või Victor Stationery OÜ (registrinumber: 3990423), mis asub aadressil Peterburi Tee 92F, 13816 Tallinn, Eesti

Leping: ostja ja ettevõtte vahel sõlmitud leping teenuste osutamise ja/või kaupade müügi kohta, mis koosneb hinnapakkumisest, joonistest, käesolevatest tingimustest ja tellimusest (kui ettevõte on selle heaks kiitnud);

Joonised: kõik joonised, kavandid, spetsifikatsioonid, arvutused, juhised ja muud dokumendid või teave (nii kirjalikult kui ka muus vormis), mille ostja on ettevõttele esitanud seoses soovitud teenuste/kaupadega;

Kaubad: on kaubad, mida ettevõte peab ostjale lepingu kohaselt tarnima;

Tellimus: on ostja poolt hinnapakkumise alusel esitatud kauba tellimus, mille hulka loetakse ka ostja selgesõnaline nõustumine käesolevate tingimustega;

Hinnapakkumine: pakkumine või hinnapakkumine, mille ettevõte ostjale teenuste/kaupade kohta esitab või ostja ja ettevõtte vahel kirjalikult kokkulepitud määrad või hinnad, mis on mõeldud kohaldamiseks kõigile ostja tellimustele;

Teenused: on teenused, mida ettevõte osutab, nii nagu on lepingus sätestatud.

Tingimused: allpool sätestatud tingimused.

1. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE:

a) Ükski hinnapakkumine ei kujuta endast pakkumist. Tellimus kujutab endast ostja pakkumist osta kaupu ja/või teenuseid vastavalt käesolevatele tingimustele ja hinnapakkumisele.

b) Ühtegi tellimust ei loeta ettevõtte poolt vastuvõetuks enne, kui ettevõte on väljastanud kirjaliku kinnituse, misjärel leping jõustub. Iga kinnitatud tellimus moodustab eraldi lepingu ja iga sellise lepingu suhtes kohaldatakse siin esitatud tingimusi, mida aeg-ajalt muudetakse.

c) Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lepingu suhtes, välistades mis tahes muud tingimused, mida ostja soovib kehtestada või lisada (kas tellimuses või muul viisil) või mis tulenevad seadusest, kaubandustavast, tavast või äritegevusest. Ükski nende tingimuste täiendamine, muutmine, asendamine või neist loobumine ei kehti enne, kui ettevõte on sellega selgesõnaliselt kirjalikult nõustunud.

d) Ettevõte jätab endale õiguse leping igal ajal ilma põhjendamata üles öelda ning ettevõte teatab sellisest taganemisest ostjale kirjalikult ette, kuid ei vastuta hüvitise maksmise või kahju hüvitamise eest. Ostja võib lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest ettevõttele kirjalikult. Ettevõte võib ostjalt sisse nõuda kõik kulud ja väljaminekud, mis tulenevad otseselt või kaudselt sõlmitud lepingu ülesütlemisest.

 

 

 


2. LEPINGU MUUTMINE:

a) Ettevõtet tuleb kirjalikult teavitada kõikidest muudatustest, täiendustest, teisendustest või vähendamistest, mis on tehtud vajalikes joonistes ja/või kaupades ja/või teenustes. Mis tahes lepingu muutmise, täiendamise või läbivaatamisega kaasnevad lisakulud või -tasud ning pooled lepivad nende osas kirjalikult kokku alati tingimusel, et ettevõte võib igal ajal ilma ostjat teavitamata teha kaupades ja/või teenustes muudatusi ning muudatusi, täiendusi või parandusi lepingus, mis on vajalikud kohaldatavate ohutusnõuete või muude seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, või mis ei mõjuta oluliselt kaupade/teenuste olemust ega kvaliteeti.

b) Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tarnida õige tellitud kogus, kuid pakkumised sõltuvad 3% marginaalist üle- või puudujäägi korral ja sama summa võidakse sisse nõuda või maha arvata.


3. TÕENDUSED JA JOONISED:

a) Ostja vastutab kõigi jooniste täpsuse ja terviklikkuse tagamise eest. Joonised jäävad alati ostjale kuuluvaks, kuid ettevõttele antakse liht- ja kasutustasuta litsents sama ja mis tahes intellektuaalse omandi kasutamiseks seoses lepinguga ning nende koopia(te) säilitamiseks.

b) Kõikide tööde kohta võib ostjale heakskiitmiseks tõendid esitada ja sel juhul ei võeta vastutust neis esinevate vigade eest, mida ostja ei ole parandanud.

c) Ostja vastutab kõigi vajalike volituste ja nõusolekute hankimise eest piltide, kunstiteoste, fotode, autoriõigusega kaitstud teksti, fontide ja/või muude reprodutseeritavate materjalide reprodutseerimiseks enne, kui ta annab ettevõttele korralduse neid reprodutseerida. 

4. MASINLOETAVAD KOODID:
a) Masinloetavate koodide või sümbolite puhul trükib ettevõte need, mis on joonistel näidatud või ostja poolt heaks kiidetud vastavalt üldtunnustatud standarditele ja protseduuridele.

b) Ostja vastutab selle eest, et koodi või sümbolit loetakse õigesti seadmel, mida tõenäoliselt kasutavad need, kellele kood või sümbol on ette nähtud.

c) Ostja hüvitab äriühingule mis tahes osapoole nõuded, mis tulenevad koodist või sümbolist, mida ei saa lugeda või ei saa mingil põhjusel õigesti lugeda, välja arvatud ulatuses, milles selline nõue tuleneb ettevõtte mis tahes mittevastavusest punktiga (a) eespool, mis ei ole tingitud veast või ebaõnnestumisest kaubanduses üldiselt aktsepteeritud tolerantsides seoses seda laadi trükkimisega.

 

5. SEISEV ASI:
a) Ostja vara ja kogu ostja poolt või nimel ettevõttele üleantud vara hoitakse ja liigutatakse ostja vastutusel.

b) Metall, kile, klaas ja muud materjalid, mida ettevõte kasutab tüübi, plaatide, vormide, stereotüüpide, elektrotüüpide, kile seadistamise, negatiivide, positiivide jms tootmisel, jäävad ettevõtte ainuomandisse.

c) Tüüpi võib levitada ja litograafilist fotogravüüri või muud tööd kustutada kohe pärast tellimuse täitmist, kui kirjalikes kokkulepetes ei ole kokku lepitud teisiti. Sel juhul võib küsida renti.

 

 


6. EBASEADUSLIK ASI:
a) Ettevõte ei ole kohustatud trükkima ühtegi asja, mis on ettevõtte arvates ebaseaduslik, laimav, ebamoraalne, pühadust teotav, moraalselt solvav, poliitiliselt äärmuslik, rõve või petturlik või rikub mis tahes kolmanda isiku intellektuaalomandi või muid õigusi („Ebaseaduslik asi“).

b) Ostja hüvitab ettevõttele kõik nõuded, nõudmised, kulud, kaotused, kahjud ja kulutused, mis tulenevad ostja jaoks trükitud tegelikust või väidetavast ebaseaduslikust asjast või sellega seotud kolmanda isiku konfidentsiaalse teabe väärkasutamisest.

7. HIND:

a) Hinnapakkumised põhinevad ja tellimusi aktsepteeritakse jooksvate hindade alusel, mis kehtivad pakkumise või tellimuse vastuvõtmise kuupäeval ning ettevõte võib neid muuta kinnitamisel või igal ajal pärast seda, et katta kulude, palkade, veo, toorainete, tarnijate hindade, valuutakursside või impordi- või muude tollimaksude või tasude tõusu või langust või mis tahes muud tegurit, mis ei ole ettevõtte kontrolli all hinnapakkumise/tellimuse kuupäeva ja tarnekuupäeva vahel.

b) Ostja soovil eksperimentaalselt või muul viisil tehtud töö eest võetakse tasu.

8. KOHALETOIMETAMINE JA KAUBAGA KAASNEV RISK:


a) Võimaluse korral püüab ettevõte tagada mis tahes tarneaegadest ja kuupäevadest kinnipidamise, kuid sellised kellaajad ja kuupäevad on ainult hinnangulised ning kellaaeg ei tohi olla põhiline ega tehtud põhiliseks etteteatamisega. Tarned võivad ettevõtte valikul olla peatatud, piiratud või edasi lükatud, ilma et ettevõte oleks selleks põhjust andnud, ja ettevõte ei vastuta sellisest viivitusest tingitud kahjude eest.

b) Kui lepitakse kokku kiirendatud kohaletoimetamises ja see nõuab ületunnitööd või muid lisakulusid või kui töö peatatakse ostja nõudmisel või lükkub edasi ostja kohustuste täitmata jätmise tõttu, võidakse kohaldada lisatasu ja ostja peab selle tasuma kohe pärast teate saamist.

c) Ostja on kohustatud kauba kohe pärast selle kättesaamist üle vaatama ja 3 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest teatama ettevõttele kirjalikult mis tahes asjast või asjaolust, mille kohta ta väidab, et kaup ei vasta lepingule. Kui ostja sellest ei teata, loetakse kaup igas mõttes lepinguga kooskõlas olevaks ning ostja on kohustatud kauba vastu võtma ja selle eest vastavalt tasuma. Kui ostja seda teeb ja esitab ettevõttele vaide, siis antakse ettevõttele ja/või tema esindaja(te)le võimalus kaubaga tutvuda ja siseneda ostja ruumidesse, et hõlbustada sellist kontrolli, ning kui mõistlikult tegutsev ettevõte on veendunud, et kaup (või selle osa) ei ole kooskõlas lepinguga põhjusel, mille eest ettevõte vastutab, siis ta parandab või asendab omal äranägemisel selle (või kõnealuse osa) või tagastab ettevõtte äranägemisel ostjale vastava lepingu alusel makstud hinna (või proportsionaalse osa hinnast), millisel juhul ettevõttel ei ole ostja ees täiendavaid kohustusi. Kui ettevõte leiab oma äranägemise järgi, et kauba suhtes ei ole esitatud kehtivat pretensiooni, on ostja kohustatud kauba eest täies ulatuses tasuma ning maksma kõik kulud, mis ettevõttele on seoses esitatud vaidega tekkinud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kauba kättesaamise ja ettevõttele transportimise kulud, uuesti ostjale tarnimise ja/või kulud, mis on seotud ettevõtte mis tahes koha külastusega.

d) Ettevõte toimetab kauba ostjale vastavalt käesolevatele tingimustele ja ostja kirjalikele juhistele, kui viimased ei ole vastuolus käesolevate tingimustega, eeldusel, et alates kauba väljasaatmisest ettevõttest kuni selle üleandmiseni on risk kauba mis tahes põhjusel kaotsimineku, kahjustumise või halvenemise eest ostja kanda.

 

e) Kui ostja keeldub kauba vastuvõtmisest või jätab selle vastu võtmata, piiramata muid ettevõtte õigusi või õiguskaitsevahendeid, on ettevõttel õigus nõuda ostjalt tasu kauba enda või kolmanda isiku poolt ladustamise eest ja kõigi muude sellega seotud kulude eest kuni tegeliku kohaletoimetamiseni, koos kõigi korduva kohaletoimetamise kuludega. Ettevõte ei vastuta ostja ees sellest tuleneva kauba kvaliteedi halvenemise eest.

9. OMANDIRESERVATSIOON:


a) Kauba omandiõigus jääb ettevõttele seniks, kuni ostja on tasunud ettevõttele kõik rahalised vahendid, mis ostja võlgu on (olenemata sellest, kas need on muutunud sissenõutavaks või mitte), kuid ostja vastutab mis tahes kahju eest, mis on kaubale tekkinud tema valduses või hoole all olles.

b) Ostja lubab ettevõttel, selle teenistujatel või esindajatel igal ajal siseneda ostja ruumidesse kauba tagasivõtmiseks enne, kui ostja on ettevõttele kogu võlgnetava raha ära maksnud (olenemata sellest, kas maksetähtpäev on saabunud või mitte).

c) Ostjal on õigus võõrandada kaupu tavapärase äritegevuse käigus ettevõtte arvel ja anda kauba omandiõigus üle oma kliendile, kes on heauskne ostja, ilma ettevõtte õigustest teavitamata, tingimusel, et ostja annab müügist saadud tulu usalduslikult ettevõttele, kellele ostja annab aru, kuid ostja võib jätta selle ülejäägi, mis ületab käesoleva või mõne muu nendevahelise müügilepingu alusel tasumata summa, ning ettevõttel on täiendav õigus nõuda ostja hinda tagasi otse ostja kliendilt, kui see on maksmata. Kui ettevõte kasutab sellist õigust, nõustub ostja osalema mis tahes menetluse poolena ja ettevõte vastutab ostja ees eespool nimetatud ülejäägi eest, millest on maha arvatud kõik kulud, mis ettevõttele poolt seoses sellise sissenõudmisega tekkinud on.

d) Ostja müügivolitus lõpeb automaatselt, kui ostja mis tahes vara või ettevõtte suhtes määratakse pankrotihaldur või haldur või ostja suhtes tehakse likvideerimisotsus või kui ostja läheb vabatahtlikult likvideerimisele (muul eesmärgil kui rekonstrueerimise või ühinemise eesmärgil) või kutsub kokku võlausaldajate koosoleku või sõlmib kokkuleppe või lepingu võlausaldajatega või sooritab mis tahes pankrotitoimingu või lubab enda või oma kauba suhtes sundtäitmist.

e) Käesoleva punkti kohaldamisel nõustub ostja käesolevaga loobuma mis tahes vastuhagist või tasaarvestusnõudest ettevõtte vastu.

3. MAKSMISKORD:


a) Tasumine toimub igakuiselt netos. Kõik käesolevate tingimuste alusel tasumisele kuuluvad maksed tuleb tasuda täies ulatuses 30 päeva jooksul alates arve esitamise kuupäevast, kui hinnapakkumuses ei ole märgitud teisiti („Maksetähtaeg“) või kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Ostja tasub lepingu alusel tasumisele kuuluva summa täies ulatuses ilma igasuguse mahaarvamise, vastunõude, kinnipidamise või tasaarvestuseta, välja arvatud juhul, kui see on ettevõttega kirjalikult kokku lepitud (või kui seadus seda nõuab).

b) Maksetähtaeg on oluline ja maksetähtajaks tasumine on edasiste tarnete eeltingimus. Makset ei loeta laekunuks enne, kui ettevõte on saanud sellise makse arveldatud rahaliste vahenditega. Kui ostja ei maksa tähtaegselt, võib ettevõte keelduda talle tellitud kaupade tarnimisest ja ostja on kohustatud tasuma kõik lepingu lõpetamata osaga seotud materjalide ja tööde kulud, millele lisandub 20% halduskulu.

c) Kui ostja tellitud kaupade või mis tahes osamaksed kaupade eest ei ole tasutud, on ettevõttel täielik õigus ilma ostjat teavitamata takistada tema valduses olevate kaupade tarnimist või omal valikul taganeda kõigist ettevõtte ja ostja vahel sõlmitud lepingutest, ilma et see piiraks ettevõtte õigust nõuda tagasi kõik summad, mis ostja ettevõttele võlgu on.

d) Ettevõttel on õigus nõuda viivisintressi mis tahes hilinenud summadelt 3% üle Bank of Ireland naelsterlingi baasintressimäära.

e) Ettevõttel on õigus nõuda ostjalt tagasi kõik kulud, mis on tekkinud viivisarve sissenõudmise käigus.

f) Ostjale antud krediidiperioodi võib igal ajal muuta või tühistada.

g) Kui ettevõtte arvates on ostja krediidivõimekus enne tarnimist halvenenud, võib ettevõte nõuda hinna täielikku või osalist tasumist enne tarnimist või kliendi poolt maksetagatise esitamist ettevõttele vastuvõetaval kujul.

11. VASTUTUSE PIIRAMINE:
a) Ettevõte ei võta vastutust nõuete eest, mis tulenevad kauba hilinemisest või osalisest kaotsiminekust transpordi ajal: sellised nõuded peab ostja esitama otse vedajale.

b) Ettevõte ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb tarne hilinemisest või selle tagajärjel ning ostjal ei ole õigust kaupu tagasi lükata ega lepingut lõpetada sellise hilinemise tõttu. Ettevõte ei vastuta kahjude või kolmandate isikute nõuete eest, mis tulenevad tööde lõpetamise hilinemisest.

c) Lepingu põhitingimus on, et ostja peab ainuisikuliselt ja täielikult tagama, et kõik ettevõttele esitatud joonised on täpsed, selged ja loetavad ning sobivad ostja kavandatud otstarbeks, ning ettevõte ei võta mingit vastutust, mis on tingitud sellest või mõnest ostja, tema teenistuja või vahendaja tegevusest või tegemata jätmisest.

d) Ettevõte ei vastuta puuduliku töö eest mis tahes põhjusel, sealhulgas hooletuse tõttu, ja ettevõtte vastutus, kui see on olemas, piirdub sellise puuduse kõrvaldamisega.

e) Ettevõte ei vastuta, kui kauba mis tahes defekt tuleneb otseselt või kaudselt järgmistest asjaoludest:

1. mis tahes käesolevate tingimuste rikkumine ostja poolt;

2. õiglane kulumine või normaalne riknemine; kauba ladustamine, käitlemine või töötlemine, kahjustamine, väärkasutus, puhastamine, hooletus, käitlemine või muutmine või ostja, tema teenistujate, esindajate või muude kolmandate isikute mis tahes muu tegu või tegevusetus või ostja ebatavalised töötingimused;

3. kui ostja, tema teenistujad, vahendaja või muud kolmandad isikud muudavad või parandavad sellist Kaupa;

4. ostja ei ole järginud ettevõtte suulisi või kirjalikke juhiseid kauba ladustamise, kasutuselevõtu, kasutamise või hoolduse kohta või (kui neid ei ole) head kaubandustava.

f) Kõik ettevõtte väljastatud joonised, fotod, illustratsioonid, kirjeldused, spetsifikatsioonid ja reklaam ning ettevõtte kataloogides või brošüürides sisalduvad kirjeldused või illustratsioonid on välja antud või avaldatud üksnes selleks, et anda ligikaudne ettekujutus neis kirjeldatud kaupadest. Need ei moodusta käesolevate tingimuste osa ning kõik ostjale esitatud näidised või kirjeldused ei pruugi olla tarnitud kaupadega identsed.

g) Ettevõte ei vastuta mis tahes kaudse või tulenenud kahju, saamata jäänud kasumi, ärikahju, firmaväärtuse vähenemise, kulude või kulutuste, kasutamise või tootmise või lepingute kaotuse eest, mis ostjale tekkida võivad, kui ettevõte lepinguga ettenähtud kohustusi rikub, olenemata sellest, kas see tuleneb ettevõtte, tema teenistujate või vahendajate hooletusest või mitte.

h) Ettevõtte koguvastutus lepingus, õigusrikkumises (sealhulgas hooletuse või seadusjärgsete kohustuste rikkumises), väärkajastamises või muul viisil, mis tekib seoses lepingu täitmisega, on piiratud ostja poolt lepingu alusel makstud summaga ja selle üldise piirmääraga selle poole suhtes, kes kahju kannab, mis on proportsionaalne tema vastutusega.

i) Kõiki nõudeid ettevõtte vastu tuleb esitada 3 päeva jooksul pärast kohaletoimetamist.

j) Mitte miski käesolevates tingimustes ei välista ega piira ettevõtte vastutust ettevõtte hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest ega mõjuta ostja seadusest tulenevaid õigusi tarbijana (kui ostja sõlmib lepingu tarbijana).

12. GARANTIID: Käesolevaga on välistatud kõik väljendatud või kaudsed seadusjärgsed või muud garantiid ja tingimused kaupade või teenuste kvaliteedi või sobivuse kohta mis tahes konkreetseks otstarbeks.

a) Ostja peab teavitama müüjat (elektrooniliselt, st e-posti teel) igast väidetavalt defektsete kaupadega seotud pretensioonist, täpsustades sellise pretensiooni või tagastamise põhjuse. Teavitamine peab toimuma allpool sätestatud tähtaja jooksul iga nõude aluseks oleva põhjuse kohta.

1) kui tootes on tootmisviga või mingi osa on puudu või esineb mõni muu täielikult tootjast tulenev probleem - 3 tööpäeva jooksul;

2) kui toode on kahjustatud müüja poolt või toote kohaletoimetamisel - 3 tööpäeva jooksul;

b) Müüja kaalub sellist nõuet seoses mis tahes kaubaga ainult siis, kui esitatakse järgmine lisateave:

1) arve number ja/või teatis kauba kohta;

2) toote partiinumber (või mis tahes kirjeldus, mis tagastatava eseme selgelt identifitseerib);

3) nõude aluseks oleva kauba kogus (väljendatuna müüja täpse müügiühikuna);

4) nõude põhjus ja sissenõude korralduse number.

c) Lisaks sellele peab ostja, kui ostja väidab, et mõni kaup on vigane, kuna see on kahjustatud, allkirjastama tarne kui kahjustatu ja teavitama sellest müüjat 3 tööpäeva jooksul. Kui müüjal ei ole vedaja vastu võimalik seda kahju tulemuslikult sisse nõuda seetõttu, et ostja on sellise teate esitamata jätnud, on ostja kohustatud kauba eest tasuma nii, nagu ei oleks sellist kahju esinenud.

d) Kui ostja ei saanud nõude subjektist teada tingimuste 12 punktis a sätestatud tähtaja jooksul, peab ostja müüjat teavitama mõistliku aja jooksul pärast võimaliku nõude avastamist.

 

 

 

 13. VEDU: Kõik kaubad saadetakse Suurbritannia, Põhja-Iirimaa ja Iirimaa Ühendkuningriigi piires tasuta (kui tellimused ületavad nõutava miinimumtaseme), kuid kui ostja on andnud ettevõttele korralduse saata kaubad muul kui tavapärasel transpordimeetodil, võib ettevõtte oma äranägemisel nõuda ostjalt sisse sellise kohaletoimetamise viisi ja ettevõtte tavapärase kohaletoimetamise viisi vahelise maksumuse erinevuse.

14. TAGASTAMINE: Müüjal on õigus (mida ta võib kasutada oma äranägemise järgi) aktsepteerida mis tahes ostjale tarnitud, kuid ostjale mittevajaliku kauba tagastamist (müüja poolt valitud tingimustel seoses käitlemistasuga või muul viisil) ja väljastada selle kohta krediiditeatis. Ostja poolt müüjale esitatud taotlus sellise kaalutlusõiguse kasutamiseks peab olema esitatud kooskõlas müüja kliendipoolse tagastuspoliitikaga.

Ostja ei tohi tagastada eritellimusel valmistatud kaupu või müügi hinnakirjas tagastamatuks märgitud kaupu.

15. ÜLDTEAVE:
a) Käesolevaid tingimusi võib muuta ainult kirjaliku kokkuleppega, mille on allkirjastanud ettevõtte volitatud juht ja mis on ülimuslikud kõigi ostja poolt esitatud tingimuste suhtes.

b) Kaupu toimetatakse kohale vastavalt täiendavatele tingimustele, mis on sätestatud ettevõtte hinnakirjades ja/või arvetes, mis on esitatud kauba tellimise või kohaletoimetamise ajal või selle paiku, ning need tingimused loetakse käesolevate tingimuste osaks ja nende vastuolu korral jäetakse need tingimused tähelepanuta, nagu oleksid need lisatud käesolevatesse Tingimustesse.

c) Kui mõni pädeva jurisdiktsiooniga kohus, vahekohus või haldusorgan leiab, et mõni lepingu säte on täielikult või osaliselt ebaseaduslik, kehtetu, tühine, tühistatav, jõustamatu või põhjendamatu, siis loetakse see säte sellise ebaseaduslikkuse, kehtetuse, tühisuse, tühistatavuse, jõustamatuse või põhjendamatuse ulatuses eraldatavaks ning Lepingu ülejäänud sätted ja ülejäänud osa sellest sättest jäävad täies mahus kehtima.

16. ETTEVÕTTEPOOLNE AJATAMINE:- Ükski ettevõtte poolt ostja suhtes ülesnäidatud või osutatud ajatamisvõimalus või mööndus ei mõjuta ega piira mingil moel ostja õigusi seoses käesolevate tingimustega või muul viisil ettevõtte õigusi ostja suhtes ning seda ei käsitleta loobumisena ühestki siinsest tingimustest ega välistata nende kasutamist mis tahes hilisemal ajal.

17. VÄÄRAMATU JÕUD: Ettevõte ei vastuta lepingu täieliku või osalise täitmata jätmise või sellega seotud viivituse eest, kui suutmatus või viivitus on tingitud tööjõu, materjalide või tarnete hankimise võimetusest, loodusõnnetusest, mässust või rahvarahutustest, streigist, töösulgemisest, tulekahjust, üleujutusest, põuast, pandeemiast, epideemiast, valitsuse tegevusest või mis tahes muust põhjusest (olenemata sellest, kas kõik või mõni eespool nimetatutest on sarnane või mitte), mis ei ole ettevõtte kontrolli all, ning tal on õigus ostjale saadetud kirjaliku teatega lepingust taganeda või valida või kehtestada lepingus selliseid muudatusi, mis tema arvates võivad olla vajalikud.

18. SEADUS: Käesolevaid tingimusi ja kõiki muid lepingus väljendatud tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Põhja-Iirimaa seadustele ning need kuuluvad Põhja-Iirimaa kohtute ainupädevusse, välja arvatud faktuurarved Eestis, mille suhtes kohaldatakse Eesti seadusandlust.

19. ETTEVÕTE:
a) Ettevõte võib loovutada kõik ettevõtte õigused ilma ostja täiendava nõusolekuta.


b) Ettevõtte kõiki või teatud kohustusi võib loovutada ilma ostja täiendava nõusolekuta.