Müügitingimused.

1. NÕUSOLEK :- Kuigi ostja poolt hinnapakkumise kinnitamine on temale siduv, jätab Firma endale õiguse tühistada Leping igal ajahetkel ilma seda põhjendamata ning Firma esitab sellise tühistamise kohta ostjale kirjaliku teate, kuid ei ole kohustatud tasuma kompensatsiooni või kahjusid.

2. EELTÖÖ :- Ostja nõudmisel katseliselt või muul viisil teostatud töö eest nõutakse sisse tasu.

3. PROOVID :- Muudatuste, sealhulgas stiilis tehtavate muudatuste ning sellistest muudatustest tingitud täiendavate proovide maksumuse eest nõutakse sisse lisatasu. Kogu tööle tehtud proovid võib esitada ostjale heakskiidu saamiseks ning sellisel juhul ei võeta endale mingit vastutust nendes esinevate vigade eest, mida ostja ei ole parandanud.

4. PÜSIMATERJAL :- 

a) Ostja vara ning kogu ostja poolt tööde teostamiseks Firmale tarnitava vara hoidmine ja transportimine toimub ostja omal riisikol.

b) Metall, kiled, klaas ja muud materjalid, mida Firma kasutab trükitüüpide, plaatide, vormide, stereotüüpide, galvanostereotüüpide, fotoladumise, negatiivide, positiivide ja muu sarnase tootmiseks, jäävad Firma ainuomandiks.

c) Trükitüübid võib tagasi jaotada ja litograafilised fotogravüürid või muu töö kustutada kohe pärast tellimuse täitmist, kui pole tehtud kirjalikke korraldusi vastupidiseks. Viimasel juhul nõutakse sisse renditasu.

5. SEADUSVASTANE MATERJAL :-

a) Firma ei pea trükkima materjali, mis on Firma arvates seadusvastase või laimava loomuga.

b) Ostja hüvitab Firmale kõik nõuded, kulud ja kulutused, mis on tekkinud laimava loomuga materjali trükkimisega ostjale või patendi või projekti autoriõiguse rikkumisega.

6. MASINLOETAVAD KOODID :- 

a) Masinloetavate koodide või sümbolite korral trükib Firma need vastavalt ostja täpsustustele või kinnitusele kooskõlas üldtunnustatud normide ja eeskirjadega.

b) Ostja on kohustatud veenduma, et seadmel olev kood või sümbol on õigel kujul nende tõenäoliste kasutajate jaoks, kellele see kood või sümbol on ette nähtud.

c) Ostja hüvitab Firmale kõik mistahes osapoole poolt esitatavad nõuded, mis on tekkinud koodi või sümboli mingil põhjusel mitteloetavuse või valel kujul esitamise tagajärjel, välja arvatud juhul, kui selline nõue tekib seoses Firma poolt ülaltoodud lõigu (a) mittetäitmisega, mis ei ole tingitud veast või sellel tegevusalal üldtunnustatud tolerantside mittejärgimisest antud liiki trükkimisel.

7. HIND :- Hinnapakkumised põhinevad ning tellimused kinnitatakse hinnapakkumise esitamise või tellimuse kinnitamise kuupäeval kehtivate hindadega ning need kuuluvad muutmisele Firma poolt mistahes hetkel pärast kinnitamist, et vastata kuludes, palkades, transpordis, toormaterjalides, tarnijate hindade vahes, valuutakurssides või impordi- või muus tollimaksus või lõivus toimunud tõusule või langusele hinnapakkumise/tellimuse ning tarnekuupäeva vahelisel ajal.

8. TARNE :- 

a) Tarneid võib Firma omal valikul peatada, piirata või edasi lükata ilma, et Firma seda põhjendaks ning Firma ei vastuta sellisest hilinemisest tuleneva kahjumi eest. 

b) Juhul kui lepitakse kokku kiirtarnes, mis tingib ületunnitöö tegemise või muid lisakulutusi või kui töö lükatakse edasi ostja nõudel või hilineb ostja süül, nõutakse sisse lisatasu ning see kuulub ostja poolt tasumisele viivitamatult teate esitamisel.

c) Ostja kontrollib kaupa viivitamatult selle kättesaamisel ning 10 päeva jooksul pärast kättesaamist annab Firmale kirjalikult teada põhjustest või asjaoludest, mis annavad talle alust väita, et kaubad ei vasta lepingule. Kui ostja ei esita sellist teadet, loetakse kaubad lepingule igati vastavaks ning ostja on kohustatud kaubad heaks kiitma ning nende eest tasuma.

d) Firma tarnib kaubad ostjale vastavalt siinsetele tingimustele ja ostja kirjalikele juhistele, eeldusel, et viimased ei ole nende tingimustega vastuolus, samas kannab kaupade saatmisest Firma ruumidest kuni nende kättetoimetamiseni kaupade mistahes põhjusel kaotamise või nendele tekkinud kahjustuse või halvenemise riski ostja. 

9. OMANDIÕIGUSE SÄILITAMINE :-

a) Omandiõigus kaupade suhtes jääb Firmale kuni ostja poolt Firmale võlgnetavate summade tasumiseni ostja poolt (sõltumata sellest, kas nende maksmistähtaeg on saabunud), kuid ostja vastutab kaupadele tema valduses või hoole all viibimise ajal tekkinud kahjustuste eest. 

b) Ostja lubab Firmal, selle töötajatel või esindajatel siseneda ostja ruumidesse kaupade tagasi oma valdusesse võtmiseks mistahes ajahetkel enne ostja poolt Firmale võlgnetavate kõikide summade tasumist (sõltumata sellest, kas nende maksmistähtaeg on saabunud).

c) Ostjal on õigus käsutada kaupu Firma nimel oma tavapärase äri raames ning anda kaupade seadusliku õigusaluse edasi oma heausksest ostjast kliendile hinna eest, ilma Firma õigustest teavitamata, seda siiski eeldusel, et ostja hoiab müügitulu oma valduses Firma usalduse alusel, kellele ostja annab aru; samas võib ostja sellisest tulust saadud ülejäägi pidada kinni käesoleva või mõne muu nende vahel sõlmitud müügilepingu alusel tasumata summa arvel, ning Firmal on täiendav õigus nõuda sisse ostja poolt tasumata hinna osa otse ostja kliendilt. Kui Firma kasutab sellist õigust, nõustub ostja ühinema poolena kõigis menetlustes ning Firma annab ostjale aru eelnimetatud ülejäägist, millest on maha arvatud Firma poolt sellise sissenõudmisega seoses kantud kulud.

d) Ostja müügiõigus lõpeb automaatselt juhul, kui ostja varadele või ettevõttele nimetatakse Saaja või Haldur või kui ostja vastu on antud lõpetamiskorraldus või ostja lõpetab tegevuse vabatahtlikult (mitte saneerimise või liitumise eesmärgil) või kutsub kokku kreeditoride koosoleku või sõlmib nendega lepingu või kokkuleppe või paneb toime pankrotistumisega seotud teo või võimaldab täitelehe täitmisele pööramist oma kaupade suhtes.

e) Käesoleva punkti mõttes nõustub ostja käesolevaga loobuma vastunõuetest või tasaarveldusnõuetest Firma vastu.

10) LEPINGU VARIEERUMINE :- Firma teeb kõik endast oleneva täpse tellitud koguse tarnimiseks, kuid hinnapakkumised on seotud 10%-se deebeti või kreediti piirsaldo vahe tingimusega ning samad piirmäärad võivad kuuluda sissenõudmisele või mahaarvamisele.

11. MAKSMINE :- 

a) Maksed tasutakse igakuiselt.

b) Maksmiseks antud aeg on lepingu tähtsaks osaks ning tähtajaks tasumine on edasiste tarnete eeltingimuseks. Kui ostja ei tasu makset tähtajaks, peab Firma tellitud kaupade tarned kinni ning ostja on kohustatud tasuma lepingu mistahes lõpuni täitmata osaga seotud kõigi materjalide ja töö kulud ning lisaks 20% halduskulusid.

c) Kui ostja poolt tellitud kaupade eest tasumine või kaupade osamakse hilineb, on Firmal täielik õigus piirata ilma ostjat teavitamata tema valduses olevate kaupade tarnimist või tühistada omal valikul Firma ja ostja vahel olemasolevaid lepinguid, ilma et see muudaks Firma õigust nõuda sisse ostja poolt Firmale võlgnetavaid summasid.

d) Firmal on õigus nõuda sisse intressi 3% kõigilt tähtajaks tasumata jäänud summadelt Iirimaa Panga naelsterlingi baasil põhineva laenuintressi määra alusel.

e) Firmal on õigus nõuda ostjalt sisse tähtaja ületanud arve sissenõudmisega tekkinud kulud. 

f) Ostjale võimaldatud krediidiperioode võib muuta või katkestada igal ajahetkel.

g) Kui Firma arvates on ostja krediidivõimelisus enne tarnet halvenenud, võib Firma nõuda hinna täielikku või osalist tasumist enne tarnet või Firmale vastuvõetava maksetagatise esitamist kliendi poolt.

12. NÕUDED :- 

a) Firma ei võta endale vastutust transiidi käigus kaupadele tekkinud kahjustuste, kaupade viibimise või osalise kadumise eest - sellised nõuded peab ostja esitama otse veofirmale.

b) Firma ei vastuta kaudse kahju või mõne töö hilinenud lõpetamisest tulenevate kolmanda poole nõuete või ostjale tarne või transpordi hilinemisega tekkinud kahju eest ning samuti ei vastuta Firma mistahes põhjusel, sealhulgas hooletuse tagajärjel tekkinud praaktöö eest ning Firma vastutus, kui üldse, piirdub sellise puuduse kõrvaldamisega.

c) Kõik nõuded Firma vastu tuleb esitada 10 päeva jooksul pärast tarnet.

13. GARANTIID :- Kõik Firma toodete või Firma poolt mistahes konkreetseks otstarbeks tarnitavate kaupade kvaliteedi või sobivuse suhtes seaduses või muul viisil selgesõnaliselt ette nähtud või nendelt eeldatud garantiid ja tingimused on käesolevaga välja jäetud. 

14. TRANSPORTIMINE :- Kõikide kaupade vedamisel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Eire’i piires tasutakse vedu müüja poolt (kui tellimused ületavad nõutava miinimumtaseme), kuid juhul kui Firmal on ostja poolt juhised kaupade saatmiseks tavalisest transpordimeetodist erinevalt, võidakse sellise tarneviisi ning Firma tavalise tarneviisi maksumuse vahe kanda ostja arvele.

15. ÜLDIST :- 

a) Käesolevaid tingimusi võib muuta üksnes kirjaliku kokkuleppe alusel, millele on Firma volitatud juhtivtöötaja alla kirjutanud, ning see tühistab kõik ostja poolt määratud sätted ja tingimused.

b) Kaubad tarnitakse sellistel täiendavatel Sätetel ja Tingimustel, mis on ära märgitud firma hinnakirjas ja/või kaupade tellimuse esitamise või tarne ajal või paiku ning sellised sätted loetakse käesolevate tingimuste osaks ning vastuolu korral muudavad need antud tingimused tühiseks, nagu oleksid need siin esitatud.

16. FIRMAPOOLNE KANNATLIKKUS - Firma poolt ostja suhtes käesolevate tingimuste või muus osas üles näidatud või osutatud kannatlikkus või järeleandlikkus ei mõjuta ega piira mingil moel Firma õigusi ostja suhtes ning seda ei käsitleta loobumisena antud üldtingimustest.

17. FORCE MAJEURE :- Firma ei vastuta lepingu täies ulatuses või osalise täitmata jätmise eest, kui selle täitmata jätmise põhjustas tööjõu, materjalide või varude tagamise võimetus, loodusõnnetus, ülestõus või massirahutus, streik, töösulg, tulekahju, uputus, põud, valitsuse tegevus või mistahes muu põhjus (kõige või mõne eelpool mainituga sarnane või mitte), mis ei allu Firma tahtele, ja omab õigust ostjale saadetud kirjaliku teatega tühistada leping või valida või kehtestada enda arvamuse kohaselt vajaliku lepingumuudatuse.

18. SEADUS :- Käesolevates tingimustes ning kõigis teistes lepingus selgesti väljendatud sätetes juhindutakse ning neid tõlgendatakse vastavalt Põhja-Iirimaa seadustele.  Eestis faktooringlepingu alusel loovutatud arvetele kohandub Eesti seadusandlus.

19. FIRMA :- 

a) Kõiki Firma õigusi võib Firma loovutada ilma ostja täiendava nõusolekuta.

b) Kõiki või mistahes Firma kohustusi võib loovutada ilma ostja täiendava nõusolekuta.

c) "Firmaks" on Victor Stationery OU ning kõik tema Tütarettevõtted